PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA (BPP) UNTUK MEMBELI TANAH BAGI TUJUAN MEMBINA RUMAH

 

SYARAT-SYARAT PINJAMAN

  1. Pembelian hanya  dibenarkan bagi tanah yang mempunyai Hakmilik Individu.
  2. Surat kebenaran  pindahmilik dan menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri diperlukan jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.
  3. Jika  hartanah telah digadai kepada bank/institusi kewangan, penyata baki hutang  penjual  mestilah dalam  had amaun kelayakan pemohon bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan.
  4. Pembelian hanya dibenarkan bagi tanah yang telah siap/sedia untuk pembinaan rumah.
  5. Amaun kelayakan tidak melebihi 50% daripada kelayakan semasa. Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman adalah 360 bulan atau tertakluk kepada baki tempoh perkhidmatan bagi Skim KWSP.
  6. Laporan Penilaian daripada JPPH.


KELAYAKAN PINJAMAN

 

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PINJAMAN